สพป.เลย เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน

โพสต์27 มิ.ย. 2561 06:50โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 07:55 ]
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการระบบ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "เชียงคานปทุมมาสงเคราะห์"และโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดให้มีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561  เพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน  จึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้ที่เก่ง ดี มี สุข ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยกระบวนการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"นั้น นางสุภาพิชญ์  ศรีชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตร "วิจิตรวิทยา"   กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือนักเรียนให้เด็กนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสภาพปัญหาที่พบได้แก่ครอบครัวแตกแยก เด็กพิการ มีฐานะยากจน ห่างไกลผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้การดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง  โรงเรียนจึงมีระบบในการดูแลช่วยนักเรียน ตามรูปแบบขั้นตอนต่างๆ เช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้ได้รับทราบปัญหา ของเด็กนักเรียน สามารถช่วยเหลือนักเรียน และส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนดีขึ้น  พร้อมทั้งส่งผลที่ดีต่อคุณภาพการเรียนเพิ่มมากขึ้น นางสุภาพิชญ์  ศรีชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตร "วิจิตรวิทยา"  กล่าว


ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


Comments