สพป.เลย เขต ๑ เปิดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG

โพสต์1 ก.ค. 2561 08:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

                 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต)  โดยมี ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโดยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  

            สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต”  เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจิตสำนึกดี มีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง  โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะ  ๕  ประการ  คือ  ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง  ๕) จิตสาธารณะ  และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  และ บูรณาการ  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้กับนักเรียน ที่เป็นตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ จำนวน ๕๐ โรงเรียน

 

จากการดำเนินการดังกล่าว  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการ  เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริตโดยมุ่งหวังให้มีโรงเรียนเครือข่ายสุจริต  ที่มีแนวทางปฏิบัติกระบวนการในการกล่อมเกลา  ที่ดีเป็นแบบอย่าง มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอนกล่อมเกลานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความซื่อตรงอย่างแท้จริง ไม่ทนต่อการทุจริต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสุจริต และโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ให้มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการทุจริต

 ๒.  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการทุจริต

 ๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่าย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมป้องกันการทุจริต และการจัดค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการสุจริต

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนละ ๒ คน ครูที่เป็นตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๓ คน  ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสุจริต จำนวน ๕๐  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  ๑๕๐  คน วิทยากร จำนวน  ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น  ๑๖๐ คน 


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments