สพป.เลย เขต 1 ปฏิญาณตน สวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

โพสต์30 มิ.ย. 2561 23:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี  มีนายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย     เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายสุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย เข้าร่วมในงานการปฏิญาณตน สวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ดังกล่าวด้วย
           วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต
1  ได้ดำเนินงานในด้านการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและทิศทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง เสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการของลูกเสือ เนตรนารี

 ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือ เป็นวิชาบังคับในระดับชั้นประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณวุฒิทางลูกเสือให้สูงขึ้นตามความเหมาะสม มีการประกอบพิธีในวันสำคัญทางการลูกเสือ การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการลูกเสือและการจัดตั้งกองลูกเสือพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย  รวมจำนวน ทั้งสิ้น จำนวน 836 คน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าววัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสแห่งเดือนการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 3.ให้เป็นผู้รู้จักการสังเกต จดจำและพึ่งตนเอง 4.ให้เป็นผู้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และเพื่อปลูกฝังความรักใคร่ สามัคคีในหมู่คณะของลูกเสือและการบำเพ็ญประโยชน์  โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ภาพโดย นางสุชาดา  กองสิงห์ นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

           นายสุรินทร์  แก้วชูฟอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1Comments