ยกนิ้วให้ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ (รับเงินรางวัล 100,000 บาท)

โพสต์18 ก.ย. 2560 01:30โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
        

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้ดำเนินการจัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามกฎกติกา  ที่กำหนด ให้สามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และบัดนี้การดำเนินการแข่งขัน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลง

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้ประกาศผลการจัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อย  ผลปรากฏว่า โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้มอบโลห์รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนสภาต้นแบบดังกล่าว

          นายสนธยา  พันชะโก  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกล่าวว่า ตน คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง รู้สึก ปิติยินดี กับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ทั้งนี้คณะครู  นักเรียน ได้เสียสละเวลา ความร่วมแรงร่วมใจร่วมกันจนมาถึงวันนี้  โรงเรียนได้ประสบกับความสำเร็จ ทั้งนี้ก็เพื่อเด็กนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญ ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามกฎกติกาที่กำหนด รวมไปจนถึงการฝึกให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เล็งเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างไรจึงจะมีความสุข ความเสียสละ ในการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆในครั้งนี้

ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

Comments