เผยแพร่ผลงานการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์20 ก.ค. 2559 23:18โดยwungpeng@loei1.go.th

ชื่อเรื่อง               :  การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผู้ศึกษา                 นางกฤษดา  ดีวัน

วัน เดือน ปี          ปีการศึกษา  2558

                                                 

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังเป่ง  ที่กำลังศึกษาใน ปีการศึกษา 2558  จำนวน  2  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 14  เล่ม   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี  ที่ 5  สถิติที่ใช้  คือร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และ  t-test  (Paired  Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

                1. แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.33/88.33  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80/80

            2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ  0.7586  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  75.86 

            3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านวังเป่ง  เมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะแล้วพบว่า  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังได้รับการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ( t = 11.00)     

            4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.35  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 

Comments