เผยแพร่ผลงานรายงานการใช้แบบฝึกทักษะศิลปะชุดหรรษางานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์22 ต.ค. 2559 02:39โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2560 22:54 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้แบบฝึกทักษะศิลปะชุดหรรษางานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน         นางสาวนิภาพร ดีตะนะ

ปีที่ศึกษา         2558


บทคัดย่อ
            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะศิลปะ ชุดหรรษางานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้แบบฝึก ทักษะศิลปะ ชุดหรรษางานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะศิลปะชุดหรรษางานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 17 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบฝึกทักษะศิลปะ ชุดหรรษางานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ แผนการจัดการเรียนรู้การใช้แบบฝึกทักษะศิลปะ ชุดหรรษางานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ แบบแผน การทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group pretest-posttest Design) สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X )     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างใช้ค่า t – test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า 
            1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะศิลปะชุดหรรษางานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน เล่ม โดยแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพ E1/E2 ตามล าดับดังนี้ เล่มที่ เรื่อง เรื่อง เส้น สีหรรษา มีค่า E1/E2 เท่ากับ 87.66/85.88 เล่มที่ เรื่อง รูปร่าง รูปทรงแสนสนุก มีค่า E1/E2 เท่ากับ 85.79/85.29 เล่มที่ เรื่องพื้นผิว ที่ว่างและการจัดกลุ่มทัศนธาตุ มีค่า E1/E2 เท่ากับ 89.06/88.82 เล่มที่ เรื่องวาดภาพสร้างจิตนาการ มีค่า E1/E2 เท่ากับ 91.53/90.59 โดยรวมเฉลี่ยของแบบฝึกทักษะ ศิลปะชุดหรรษางานศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ทั้งหมดจำนวน เล่ม มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.51/87.64

            2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะชุดหรรษา งานศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะศิลปะชุดหรรษางานศิลป์ ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ โดยภาพรวม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.83, S.D. = 0.38)
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง,
22 ต.ค. 2559 02:39
Comments