การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ขนมไทยเพื่อสุขภาพ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์18 ก.ย. 2560 08:15โดยโรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2560 08:27 ]

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ขนมไทยเพื่อสุขภาพ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนบ้านปางคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ผู้วิจัย                 นางสาวจารุนันท์  ทรงพุฒิ   ครู  วิทยะฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนบ้านปางคอม

อำเภอปากชม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

บทคัดย่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ขนมไทยเพื่อสุขภาพ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านปางคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย  เขต 1  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ขนมไทยเพื่อสุขภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมไทยเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนละหลังเรียน เรื่อง ขนมไทยเพื่อสุขภาพ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องขนมไทยเพื่อสุขภาพ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

 เขต 1

            กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางคอม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  จำนวน 27 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่องขนมไทยเพื่อสุขภาพ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.60 – 1.00  แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80-1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีค่าความยาก ระหว่าง 0.43-0.69 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.45-0.76 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96  แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.58-0.74 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก  ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ ( t-test แบบ Dependent Samples)

 

 

ผลการวิจัย  พบว่า

1.         เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมไทยเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านปางคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.72/88.76 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2.        ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมไทยเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านปางคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  มีค่าเท่ากับ 0.7719 แสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 77.19

3.        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง

ขนมไทยเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านปางคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ขนมไทยเพื่อ

สุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านปางคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 


Comments