โรงเรียนบ้านโนนแดงต้อนรับคณะกรรมการติดตามนโยบายของสพฐ.

โพสต์4 มิ.ย. 2558 03:02โดยโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558  นางภาวนี  ธำรงเลิศฤทธิ์ นางเกษรินทร์  วิริยะอาภรณ์ นางกัลยา  แซ่ลิ่ม คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของสพฐ.ปีงบประมาณ 2558     ได้มาติดตามผลงานการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโนนแดง (โรงเรียนในฝันรุ่นที่  2)และรับฟังผลการดำเนินงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและนโยบาลของรัฐบาลโดยมีนายวิเชียร เคนชมภู  รอง  ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1คณะเจ้าหน้าที่มีนายสิทธิชัย  จินชัย  ผอ.รร.บ้านโนนแดงและคณะครูให้ข้อมูลผลการดำเนินการที่ผ่านมา

Comments