โรงเรียนโพนทองพิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน

โพสต์4 พ.ย. 2558 19:57โดยโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนโพนทองพิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนโพนทองพิทยา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๘๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนโพนทองพิทยา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๘๓๓๒๑๒  ๐๘๑๗๒๕๓๑๒๔  ในวันและเวลาราชการ
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1,
4 พ.ย. 2558 19:57
Comments