โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์28 มิ.ย. 2558 20:49โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

          โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรับชมภาพยนตร์โทษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2558 โดยคุณครูทองเพชร  รัตนอังศิริกุล เป็นผู้อ่านสารจากพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรรีว่าการกระทรวงศึกษาธการ ทั้งนี้โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ พร้อมที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ให้สมกับการเป็น "สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข"

Comments