โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ฝึกสมาธิตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในแนวธรรมะปฏิบัติ

โพสต์20 ส.ค. 2558 08:27โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนฝึกสมาธิตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในแนวธรรมะปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการจดจำ การอ่านหนังสือ การเป็นคนดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ และนำไปพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จากนางดารารัตน์  ครองเกษม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ 
Comments