โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์2 ก.ค. 2558 07:49โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1

          โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เพื่อชี้แจงข้อมูลและเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๙  ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในปีการศึกษานี้ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการให้การสนับสนุนนักเรียนต่อไป

.................................Wangkanluangdarunkit...................................
Comments