โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์11 พ.ย. 2558 08:57โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1


       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  รับการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ  ,นายวิชัย  จำพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ รองประธานกรรมการ,  นายวิทศักดิ์   ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว กรรมการ , นายสุริยนต์  วงษ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา กรรมการ , นายปริญญา  บุญภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิมยา กรรมการ และนางประภัสสร  สิตวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Comments