โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ร่วมงานรวมพลัง"บวร"ขับเคลื่อนศีล 5 จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์30 ก.ค. 2558 09:41โดยโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานรวมพลัง"บวร"ขับเคลื่อนศีล 5 จังหวัดชัยภูมิ   ในวันที่  23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"  เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตประจำวัน และรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้ขานรับโครงการฯ ดังกล่าว  ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ  ซึ่งมีพระเทพภาวนาวิกรม  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนางนภา  สกุนตนาค  รองผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  มีส่วนราชการ  สถาศึกษา และพุทธศาสนิกชนร่วมรณรงค์ประมาณ 20,000  คน


Comments